فروش عمده سمپاش شارژی

فروش عمده سمپاش شارژی پشتی

در صورت تنظیم نازل دو حالته برنجی آن بر روی حالت نقطه زن، شعاعی در حدود 7 الی 9 متر پاشش ایجاد خواهد شد. همچنین در صورت تنظیم نازل در حالت پودر پاش شعاعی بین 4 الی 6 متر پودر پاشی ایجاد خواهد شد.